Добропільський НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – ДНЗ"
 
м. Добропілля

Робота над єдиною науково-методичною проблемою

ПРОБЛЕМА НВК НА 2015-2020 Р.Р.

            «Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу в умовах реформування української освіти»

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА НВК НА 2015-2020 Р.Р.

            «Вдосконалення традиційних форм навчання та використання нових методик і технологій з метою забезпечення школярів сучасною якісною освітою»

 

ВИХОВНА ПРОБЛЕМА НВК  НА 2015-2016 Р.Р.

"Формування українця, що діє на основі національних та загальнолюдських цінностей"

 

 

На шкільному рівні шкільною і методичною радою узагальнено в 2015-2016 н.р. досвід роботи НВК №4 над науково-методичною проблемою, над якою працював педагогічний колектив протягом 2010-2015 рр.:

Наукова – методична  проблема

         Розвиток творчих здібностей учнів  на основі  реалізації педагогічних ідей В.О. Сухомлинського  та використання  нестандартних  форм  організації  інтелектуально-пізнавальної діяльності учнів на уроках та в позаурочний час.

Робота школи Гармонії спрямована на реалізацію  проблемного завдання:

Створення освітньо-виховної моделі, орієнтованої на задоволення новітніх потреб ринку праці, вимог суспільства та кожної окремої особистості, що формується в атмосфері гармонійної педагогічної співпраці вчителів, учнів та їх батьків.

Школа Гармонії:

 • Школа Гармонії - це Розумна школа, де навчаються всі: вчителі, батьки, управлінці, а насамперед - учні.
 • Школа Гармонії - це Добра школа, де кожен урок - це урок доброти, де кожна справа - на користь людям, де учень відчуває любов до себе, чуйність педагога, підтримку однолітків, допомогу дорослих.
 • Школа Гармонії - це Успішна школа, де кожна дитина отримує знання, вчиться самоосвіті, планує саморозвиток, обирає шлях самовдосконалення, що забезпечує успішне майбуття.
 • Школа Гармонії - це Дипломатична школа, яка вчить культурі спілкування, подоланню конфліктів та психології самовдосконалення, формам саморегуляції та самоствердження особистості, моделюванню відносин між однолітками та стосунків з дорослими.
 • Школа Гармонії - це Духовна школа, де всі справи - для людини та заради людини, де виховуються моральні цінності: доброзичливість, готовність прийти на допомогу, толерантність, милосердя, співчуття, повага, шанування досвіду старших, любов до родини, школи, країни, працелюбність, цілеспрямованість.
 • Школа  Гармонії - це школа Лідерства, де кожен реалізує себе як особистість в обраному, згідно зі своїми нахилами, напрямку, стає учителем для самого себе.
 • Школа Гармонії - це школа Партнерства педагогів і учнів, учнів і батьків, школи та освітніх установ, що активно впливають на освітньо - виховний процес, надають освітні послуги.
 •  Школа Гармонії -  це   Справедлива     школа, де відсутні негативні   емоції   та   оцінки,    в   демократичній атмосфері    занять     важливою   є   самооцінка,    де   учні   навчаються   об'єктивному    взаємооцінюванню,  існує рейтингова система навчання та виховання, що сприяє створенню психологічного комфорту для всіх учасників освітньо - виховного процесу.
 • Школа Гармонії - це школа Здоров'я, де учні вчаться розумно ставитися до життя, зберігати здоров'я, самовдосконалювати свій організм, вивчати та реалізовувати власний фізичний потенціал.
 • Школа Гармонії - це Мудра школа, яка вчить жити в злагоді з оточуючим світом, жити разом із людьми, визначати своє життєве кредо та свій життєвий шлях.
 • Школа Гармонії - це школа Надії, де учні забезпечені педагогічною підтримкою, якісними знаннями, сформованими життєвими компетентностями, програмами індивідуального розвитку, що допоможе реалізуватися в майбутньому дорослому житті сьогоднішньому учневі.
 • Школа Гармонії - це школа Творчості, де вчителі разом із учнями готові до творчого пошуку, вміють створювати атмосферу продуктивного пізнання, винахідливості, ініціативи.

Визначена місія НВК:

        Формувати компетентнісну особистість учня, спрямовану на досягнення успіху в житті, виконання різних життєвих та соціальних ролей, здатну спілкуватися в гармонійній площині взаємовідносин між людьми.

Головна мета НВК:

Забезпечити максимальний розвиток особистості учня та його підготовку до самореалізації в житті з опорою на такі ціннісні орієнтири, як інтелект, культура, здоров'я.

Принципи Школи  Гармонії:

 • принцип гуманізації, що передбачає утвердження особистості учня як найвищої соціальної цінності, розвиток здібностей дітей, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей;
 • принцип відкритості: школа повинна бути відкритою для суспільства, висвітлення діяльності навчального закладу підвищує інтерес до нього учнів, батьків, запрошує до співпраці;
 • принцип партнерства, що передбачає створення партнерських стосунків між учителями, учнями, батьками, розвиток меценатства;
 • принцип розвитку життєспроможної самодостатньої особистості, який забезпечує орієнтацію вчителя на особистість дитини, учня, на його успіхи в оволодінні знаннями та способами діяльності;
 • принцип гуманітаризації. який визначає завдання розвитку загальнокультурних компонентів у змісті освіти та формуванні особистості, встановлення гармонійної рівноваги між природничо-математичним та гуманітарним циклами в навчанні з метою розвитку духовно багатої особистості;
 • принцип варіативності як можливості широкого вибору форм і методів навчання та виховання з метою задоволення індивідуальних запитів дитини, її пізнавальних та інтелектуальних інтересів і можливостей; розвитку профільної школи (за вибором), факультативів, гуртків, секцій, тощо;
 • принцип соціалізації, тобто забезпечення оптимальних умов для засвоєння й відтворення дитиною соціального досвіду, що свідчить про безболісний вхід у життя суспільства;
 • принцип естетизації забезпечує розвиток благородних почуттів, стосунків і поведінки особистості дитини;
 • принцип інформаційної достатності полягає в умінні своєчасно здобути інформацію та знайти їй корисне застосування.

Нові орієнтири науково – методичної роботи  НВК

Основним чинником оптимізації сучасного шкільного навчально – виховного процесу, на нашу думку, є  поєднання педагогічної практики з досягненнями науки, кращим досвідом, педагогічними технологіями. Модернізація освітнього простору й інтенсивний  розвиток науки  неминуче приводять до необхідності суттєвого оновлення змісту освіти й удосконалення методики організації навчально – виховного процесу. Першочергового значення набуває проблема розвитку  творчого потенціалу педагогів, запровадження інноваційних технологій навчання та виховання, створення в педагогічному колективі сприятливого соціально – психологічного мікроклімату, атмосфери творчості та відповідальності. Все це є доказом необхідності модернізації методичної роботи в школі і потреби переходу до науково-методичної, яка безпосередньо пов’язана з підвищенням фахової майстерності педагогів через залучення їх до творчої діяльності, дослідно-експериментальної роботи.

    Науково-методична робота в нашому закладі розуміється, з визначенням Жерносека І.П., як «система цілеспрямованого фахового зростання педагогічних працівників, спрямованих на процес постійного примноження педагогами теоретичних знань та практичних навичок і вмінь з метою підвищення рівня професійної майстерності», яка і забезпечує необхідну якість освіти. Головне  завдання  цієї роботи – створення умов для особистісної реалізації педагогів та виховання фахівців, які здатні орієнтуватися у нагальних проблемах професійної діяльності, оригінально і швидко знаходити  шляхи  їх наукового розв’язання, послідовно втілювати їх у життя і захищати свої ідеї.